Khóa học tiếng nhật Luyện Thi N4 Từ vựng

Thông tin chung

  • Tổng số giờ học: 18 tiết

  • Thời gian học: buổi, Mỗi buổi 1.5 giờ

  • Hoàn thành sau: tuần

  • Số lượng: 6-15học viên

  • Kiến thức: 

Phương pháp dạy

商品カテゴリー:
お問い合わわせ: 0916.618.428